Algemene voorwaarden

 1. De goederen of diensten worden geleverd zoals omschreven op de bestelbon.
 2. De goederen of diensten worden geleverd binnen de termijn zoals op de bestelbon vermeld, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van onze beroepsstandaard.
 3. De levering gebeurt bij de verkoper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak.
 4. De goederen of diensten worden vervoerd op kosten en op risico van de koper.
 5. De geleverde koopwaar en onderdelen daarvan blijft onze eigendom zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en interesten, forfaitaire vergoedingen) niet betaald is. De leverancier kan beroep doen op het eigendomsvoorbehoud zonder voorafgaande betekening of ingebrekestelling. De klant zal de eventuele kosten dienaangaande dragen. De klant verleent hierbij aan de leverancier het recht om op elk ogenblik de geleverde producten op te halen waar deze zich ook mogen bevinden. De klant verbindt er zich hierbij toe de betrokken producten onmiddellijk mee te geven aan de leverancier en de leverancier toegang te verschaffen tot de betrokken lokalen voor zover dit nodig is. Zonder medewerking van de leverancier is de klant niet bevoegd de apparatuur of onderdelen daarvan die nog niet volledig zijn betaald aan derden in eigendom over te dragen, of aan derden enig zekerheidsrecht in de ruimste zin van het woord te verschaffen, op straffe van onmiddellijke opeisbaarheid der verkoopprijs, en onverminderd leveranciers’ rechten uit voornoemd eigendomsvoorbehoud. In geval van niet naleving van dit verbod zal een forfaitaire schadevergoeding van 50% van de verkoopprijs door de koper verschuldigd zijn (als supplement op de verkoopprijs en eventuele andere vergoedingen). De verkrijger draagt de risico’s vanaf de levering. Deze moet de goederen in hun staat bewaren. Bij gebrek aan betaling van de factuur op de  15e dag na de aangetekende verzending van een aanmaning, kan de overeenkomst door ons van rechtswege en op eenvoudige aangetekend verzonden verklaring worden ontbonden. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven koper.
 6. De factuur dient betaald te worden ten laatste op de vervaldag. Om geldig te zijn moet elk bezwaar binnen de 8 dagen ingediend worden. Bij laattijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 12% per jaar, alsmede een forfaitaire vergoeding van 10% op het onbetaalde saldo, met een minimum van € 100.
 7. Jaarlijks behoudt Kresoft Systems zich het recht om de uurtarieven, jaarlijkse contracten en alle SAAS/IAAS/PAAS tarieven te indexeren met het volgende percentage: 2%. Indien de inflatie meer dan 2% stijgt, zijn we genoodzaakt onze tarieven aan te passen volgens de evolutie van de index in de markt. Die indexatie laat ons toe om onze kwalitatieve dienstverlening ook in de toekomst te garanderen. Wij blijven ervan overtuigd dat met deze nieuwe tarieven we nog uiterst competitief zijn.
  In het geval dat de prijzen van de door derden geleverde SAAS/IAAS/PAAS producten en/of diensten na het afsluiten van het contract worden verhoogd, is Kresoft Systems gerechtigd deze verhoging door te rekenen in de contractprijs door eenvoudige kennisgeving aan de Client via email.
 8. EU General Data Protection Regulation (GDPR): onze privacyverklaring kan geraadpleegd worden op https://www.kresoft.be/nl/over-ons/privacy-verklaring.
 9. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst worden beslecht door de bevoegde rechtbank in het gerechtelijk arrondissement van Gent, afdeling Dendermonde.